• banner_1.jpg
 • banner_2.jpg
 • banner_3.jpg
 • banner_4.jpg
 • banner_5.jpg
 • banner_6.jpg
 • banner_7.jpg
 • banner_8.jpg
 • banner_9.jpg
 • banner_10.jpg
 • banner_11.jpg
 • banner_12.jpg
 • banner_13.jpg
 • banner_14.jpg
 • banner_15.jpg
 • banner_16.jpg
 • banner_17.jpg
 • banner_18.jpg
 • banner_19.jpg
 • banner_20.jpg

De nationale coördinator

De nationale coördinator coördineert de activiteiten en zit de vergaderingen voor van het C.I.C.

De wijze van aanstelling, duur van het mandaat, functies en verantwoordelijkheden van de nationale coördinator, zijn hieronder samengevat.

1 Functies en verantwoordelijkheden van de nationale coördinator

 • Hij organiseert de vergaderingen van het C.I.C. en bepaalt de dagorde.
 • Hij is verantwoordelijk voor het secretariaat (buiten het deel dat gedelegeerd wordt aan de regionale coördinatoren of andere personen).
 • Hij onderhoudt de relaties met de buitenlandse clubs.
 • Hij komt, indien nodig, tussenbeide om geschillen op te lossen of steun te verlenen aan de clubs. Dit zal uitsluitend gebeuren op uitdrukkelijk verzoek van het C.I.C. of van de betrokken regionale coördinator.
 • Hij delegeert de andere taken van het C.I.C. en waakt over de goede uitvoering ervan.
 • Hij is verantwoordelijk voor de redactie, de goede uitvoering en de verzending van het trimestrieel infoblad C.I.C. INFO.
 • Hij is verantwoordelijk voor de financiën en geeft opdracht voor de betalingen.
 • Hij kan volgende taken delegeren aan andere personen, al dan niet lid van het C.I.C. :
  • de normale taken van een secretaris-penningmeester
  • een tweede handtekening bij de bank
  • de vertaling van teksten voortkomend van het C.I.C.
  • de opstelling van het jaarboek en het beheer van de bijbehorende databank.
  • de opstelling en het beheer van de website www.probus-belgium.be
  • het bijhouden van de gegevens voor de verzekering, enz.

Deze lijst is niet beperkend

2 Duur van het mandaat van nationale coördinator

Zonder andere vermelding bij het begin van het mandaat is de duur ervan bepaald op 2 jaar. Het kan eventueel maximum eenmaal worden verlengd.

Men zal er over waken dat de nationale coördinator niet langer dan zes jaar een functie in het C.I.C. waarneemt, zijn jaren als regionaal coördinator meegerekend.

3 Aanstelling van de nationale coördinator

Hij zal steeds verkozen worden onder de leden van het C.I.C.

Er zal altijd rekening worden gehouden met zijn kennis van de tweede landstaal, zijn ervaring op gebied van informatica en met zijn leeftijd.

Ten laatste tussen 6 en 9 maanden vóór het einde van het mandaat van de nationale coördinator, zal men tot de aanduiding van zijn opvolger overgaan.

Er is geen post voor de uittredende nationale coördinator voorzien. De nationale coördinator verlaat dus het C.I.C. aan het einde van zijn mandaat.

 

  Mauqouy